Algemene voorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN EDUCATIONAL MEDIA
Versie maart 2013

Artikel 1 – Werking

1. “Educational Media”, een online portaal middels welke scholen, ouders en leerlingen met elkaar kunnen communiceren, is een dienst en handelsnaam van REFACT B.V., gevestigd te (2516 BA ) Den Haag aan de Binckhorstlaan 131, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24319553.
2. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van Educational Media. Door deze voorwaarden te accepteren geeft de acceptant (“Gebruiker”) te kennen deze toepasselijkheid te accepteren en de gebruiksvoorwaarden na te zullen leven.

Artikel 2 - Toegang

1. Toegang tot, alsmede gebruik van Educational Media staat enkel open voor ouders van leerlingen die onderwijs volgen aan een school die een gebruiksovereenkomst heeft gesloten met Educational Media, alsmede voor medewerkers van die scholen. Toegang en gebruik wordt en blijft enkel verleend aan degenen ten aanzien van wie de betreffende school toegang en gebruik wenst te verlenen.
2. Ieder gebruik van Educational Media door een Gebruiker die niet (meer) voldoet aan de in lid 1 genoemde voorwaarden is niet toegestaan. Zodra een Gebruiker niet (langer) voldoet aan de in lid 1 genoemde eisen dient hij zich te onthouden van verder gebruik en Educational Media hiervan op de hoogte te stellen.
3. Toegang wordt verschaft door een persoonlijk username en password ter beschikking te stellen, middels welke de Gebruiker kan inloggen op Educational Media.nl.
4. Het is de Gebruiker niet toegestaan deze username en password aan derden te verstrekken, dan wel derden middels zijn username en account toegang te verschaffen. Gebruiker staat er voor in dat derden geen kennis nemen van zijn username en password. Indien de Gebruiker redelijkerwijs moet vermoeden dat een derde kennis heeft gekregen van zijn username en/of password dient hij Educational Media daar per ommegaande van op de hoogte te stellen.

Artikel 3 - Beschikbaarheid

1. Educational Media garandeert dat zij telkens alles in het werk zal stellen om een ongestoorde en volledige toegang tot Educational Media te bewerkstelligen. Voor zover gebreken in de onderliggende software worden geconstateerd zullen die binnen redelijke termijn worden verholpen. Educational Media kan echter niet garanderen dat Educational Media te allen tijde (volledig) toegankelijk zal zijn. Onder meer ten gevolge van onderhoud, gebreken in de software of storingen kan toegang op enig moment beperkt zijn. Educational Media wijst er op dat het de verantwoordelijkheid van de gebruiker is om er voor te zorgen dat hij over de hard- en software beschikt die nodig is om Educational Media.nl via internet te benaderen en te gebruiken.
2. Het is Educational Media toegestaan gedurende de looptijd van deze overeenkomst aanpassingen aan te brengen aan Educational Media, daaronder mede begrepen het toevoegen en/of verwijderen van bepaalde functionaliteit. Deze wijzigingen zullen altijd passen binnen de kerndoelstellingen van Educational Media.

Artikel 4 - Gebruik

1. Elk gebruik van Educational Media dat in strijd is met het gebruiksdoel van de desbetreffende functionaliteit is verboden. In het bijzonder is het niet toegestaan binnen Educational Media materiaal te plaatsen voor zover dat een inbreuk maakt op de (intellectuele) eigendomsrechten van derden, dan wel naar dergelijk materiaal te linken. Evenmin mag Educational Media gebruikt worden voor spamming. Materiaal en teksten met een racistisch, grievend, politiek of gewelddadig karakter, evenals materaal dat anderszins in strijd is met de goede zeden mag niet geplaatst worden.
2. Voor zover in strijd met het vorige lid wordt gehandeld is EM gerechtigd het betreffende materiaal per direct te verwijderen.

Artikel 5 - Inhoud

1. Alle intellectuele eigendomsrechten berusten bij Educational Media. Het is niet toegestaan enig onderdeel van Educational Media, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te vermenigvuldigen (behoudens voor zover dat voor toegestaan gebruik strikt noodzakelijk is), te decompileren of al dan niet tegen betaling te verspreiden.
2. De Gebruiker is bekend met het feit dat gegevens in Educational Media betreffende leerlingen, de school en alle door derden toegevoegde documenten voor een groot gedeelte van derden afkomstig zijn. Educational Media accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, juistheid en volledigheid van enige inhoud van Educational Media, noch enige garantie ten aanzien van de gevolgen van het gebruik van Educational Media. Dit geldt eveneens voor inhoud op enige site waarnaar in Educational Media wordt gelinkt.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

1. Educational Media besteedt grote zorg aan inhoud en functioneren van de door haar aangeboden diensten. Educational Media kan echter nimmer aansprakelijk gehouden worden voor enige schade die voortvloeit uit toerekenbare tekortkomingen van Educational Media, noch voor schade die voortvloeit uit enig gebruik van Educational Media. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt zowel voor directe als voor indirecte schade.
2. U vrijwaart Educational Media, alsmede haar medewerkers en door haar ingeschakelde derden van elke claim, van u of een derde, die  samenhangt met uw gebruik.
3. De Gebruiker is, zonder dat ingebrekestelling nodig is, voor elke overtreding van deze voorwaarden aan Educational Media een boete van € 50,- verschuldigd voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Educational Media om nakoming en (nadere) schadevergoeding te vorderen.
4. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die Educational Media moet maken om nakoming van de verplichtingen van de Gebruiker af te dwingen dienen door de Gebruiker aan Educational Media te worden voldaan. Dit houdt onder andere in dat alle kosten die zij aan bijstand door een advocaat maakt voor rekening van de derde komen.

Artikel 7 - Privacy

1. Op deze overeenkomst is het “privacy policy” van Educational Media van toepassing, zoals dat bij aanmelding aan de gebruiker ter beschikking is gesteld en van www.Educational Media.nl kan worden gedownload. Gebruiker stemt in met de bepalingen van het “privacy policy”.
2. Het is Gebruiker bekend dat door hem verstrekte persoonsgegevens door Educational Media zullen worden opgenomen in een (elektronische) databank. De Gebruiker geeft toestemming voor alle verwerking van alle door hem ter beschikking gestelde persoonsgegevens, voor zover die verwerking noodzakelijk is voor een goede uitvoering van deze overeenkomst en in overeenstemming is met het “privacy policy”.
3. Voor zover de Gebruiker persoonsgegevens van een derde ter beschikking stelt, staat hij er voor in dat het Educational Media conform toepasselijke wetgeving is toegestaan ook die persoonsgegevens conform lid 2 te verwerken, bijvoorbeeld door dat Gebruiker van de betreffende persoon expliciete toestemming heeft gekregen voor dat gebruik.
4. Educational Media is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 8 - Beëindiging

1. Educational Media heeft te allen tijde, zonder dat voorafgaande kennisgeving is vereist, het recht de Gebruiker verder gebruik en toegang van de diensten al dan niet tijdelijk te ontzeggen, onder andere indien, naar het redelijk oordeel van Educational Media:
- Door de Gebruiker enige bepaling van deze voorwaarden niet wordt nagekomen;
- De klant haar verplichtingen jegens Educational Media niet nakomt, dan wel de met de betreffende klant gesloten overeenkomst wordt beëindigd.
- De dienstverlening van Educational Media wordt gestaakt.

Artikel 9 – Overdracht rechten

Geen van de uit deze overeenkomst voor de Gebruiker voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen door de Gebruiker worden overgedragen aan een derde, behoudens in het geval van schriftelijke toestemming van Educational Media.

Artikel 10 – Aanpassingen

Educational Media heeft het recht deze voorwaarden aan te passen indien zij daar een redelijk belang bij heeft. Aangepaste voorwaarden zullen worden gepubliceerd op www.Educational Media.nl. De Gebruiker die na publicatie van aangepaste voorwaarden gebruik maakt van Educational Media geeft daarmee te kennen in te stemmen met de aangepaste voorwaarden.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is (in eerste aanleg) enkel de bevoegde rechter te Den Haag bevoegd daar kennis van te nemen.

  • Copyright © 2024 Metselaar Friesland | website powered by Taal&Digitaal